Läxa till tisdag 3 november – MySQL

Teori

Läs på SQL-syntax för

SELECT
FROM
WHERE
ORDER BY

samt operatorna && (AND), || (OR), =, >, <, >=, <=, !=, IN samt NOT IN

Vet vad en PRIMARY KEY är.
Kom gärna ihåg begreppet CRUD – Create, Read, Update, Delete

Hur man skapar en PRIMARY KEY som är ett heltal (int) som automatisk räknas upp (AUTO INCREMENT)

Repetera t.ex. här:

https://www.w3schools.com/sql/default.asp

Praktik

Se till att det finns 20 människor i customers-tabell (med email som primärnyckeln, samt övriga fält first_name, last_name, gender birth_date).

Se till att det finns 15 adresser i en addresses-tabell (också med email som primärnyckel, samt lite andra bra fält som street_name, street_number, zip_code,  city, country etc.)

I de flesta fall kan du använda VARCHAR som datatyp, utom för birth_date som ska vara av typen DATE.

Se även till att de 15 epost-adresser som finns i addresses-tabellen även finns med i customers-tabellen.

0 votes