Examensarbete

Examensarbete

Ur kursplanen:

Examensarbete ska utgöras av ett praktiskt arbete, exempelvis en CMS-baserad webbplats, ett tillägg till något av CMS-systemen eller ett eget CMS-tema. Arbetet ska ge den studerande fördjupade kunskaper i ett eller flera av utbildningens ämnen. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier.

Examensarbetet kan med fördel utgöras av ett uppdrag i samarbete med LIA-företaget.

Kursen innehåller

– förstudie, planering och tidsestimering

– självständigt arbete i hel eller del av projekt

– dokumentation av utfört arbete

– rapportskrivning och redovisning

Betygskriterier

För godkänt:

Genomföra det projekt som beskrivits i förstudien, presentera produkten och redovisa arbetet, samt lämna skriftlig rapport om projektet. Arbetet måste i sin omfattning motsvara kursens längd samt att deadline måste hållas.

Om arbetet är en del av ett större projekt, ska tydligt framgå i rapport och redovisning vad som varit den studerandes del i arbetet.

För väl godkänt:

Utöver kriterier för godkänt: uppvisa ett arbete innehållande fördjupningar inom utbildningens ämnesområden, eller närliggande tekniker, och/eller antagande av utmaningar utifrån egna problemställningar.

Examensarbetet görs fr o m nu och parallellt med LIA under vårterminen.

Förstudie

Beskriv ditt arbete i en förstudie (se malldokument). Utbildningsledaren godkänner förstudien, och vid behov justerar i samråd med studerande.

Från förstudien ska gå att utläsa:

 • tydlig beskrivning av projektet för att se relevans för utbildningen
 • arbetets omfattning. Det ska motsvara ca 3-4 veckors arbete för 20 Yhp.
 • ev avgränsning. Om arbetet är omfattande kan avgränsning behöva göras (man bör hinna göra klart…)
 • betygsnivå. Se betygskriterier för VG.

Att tänka på:

 • det är OK att göra ett ”för stort” arbete, men att lägga många timmar ger nödvändigtvis inte VG.
  Möjligen vill man göra klart ett större arbete om det är ett skarpt projket, för VG gäller dock betygskriterierna oavsett omfattning.
 • om ditt arbete är en del av ett större projekt, ex uppdrag åt LIA-företag, ska det i förstudie och rapport tydligt framgå vilket som är din del i projektet.
 • tidsplaneringen kan vara svår att göra, men försök ändå att uppskatta tid för olika moment, tex research, skiss, kodning, formgivning etc. Du kan ange tid i timmar eller hela dagar.

Lämna in förstudie så fort som möjligt, dock senast 16 januari kl 15.00.

Om synnerliga skäl finns (t ex sjukdom), kan du få en senarelagd deadline. Meddela detta före 16 januari.

Jobba!

Ett tips när du arbetar med projektet är att du löpande antecknar vad du lägger dina timmar på. Blir så mycket lättare att skriva rapporten sen.

Möte med utbildningsledaren

Boka in ett par möten med utbildningsledaren under arbetets gång, där vi stämmer av hur arbetet går.

Inlämning av examensarbete och rapport

Onsdag 26 april kl 14.00 är deadline. Denna är absolut, du kan inte examineras om du missar denna.

Du ska lämna in

 • arbetet. Beroende på arbete kan det vara filer, URL, inloggning etc. Vi ska kunna se både resultat och kod.
 • rapport i PDF-format.

Direkt efter inlämning får du någon annans arbete att opponera på (instruktioner för detta fås samtidigt).

Examinatorer (2 st) och opponent tittar igenom projekten innan redovisning.

Redovisning

2 maj kl 8:30. Efter att alla redovisat får du ditt betyg och besked om ev komplettering. En liten komplettering kan göras ons-tors.

För en större komplettering kommer vi överens om ny deadline.

Viktigt!

Om du inte är helt klar med arbetet till inlämning, lämna ändå in och gör färdigt med komplettering sen.

En försutsättning för att examineras är att man har godkänt i alla kurser. Skulle du ha någon tenta/uppgift kvar, kan du ändå redovisa examensarbete. Du får dock inget betyg eller examensbevis förrän omtenta/uppgift är klar.

Mallar hittar du här:
examensdokument

0 votes